Brisanje proizvoda iz korpe

Da li ste sigurni da želite da uklonite ovaj proizvod iz korpe?


Tematski katalozi Katalog Outlet Lokacije i kontakt

Politika privatnosti

 

PRAVILNIK

Preduzeće ''Uradi sam'' d.o.o. Beograd donelo je Pravilnik radi usaglašavanja sa pozitivnim propisima Republike Srbije koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti. Pravilnikom su regulisani osnovni principi obrade ličnih podataka i Pravilnikom se ukazuje na odgovornost Kompanije u aktivnostima obrade ličnih podataka. Pravilnik predstavlja deo mera koje rukovalac preduzima u cilju obezbedjivanja zakonite obrade podataka i mogućnosti da isto dokumentuje.

U ime Internet prodavnice URADI-SAM.RS obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Korišćenje naših servisa takođe podrazumeva saglasnost korisnika da mu šaljemo email i sms obaveštenja. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing ili sms lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Internet prodavnice URADI-SAM.RS (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Ukoliko koristite URADI-SAM.RS, odgovorni ste za održavanje i poverljivost svog naloga i lozinki koje ste dobili prilikom registracije na sajtu. Korišćenjem URADI-SAM.RS sajta odgovorni ste za sve aktivnosti koje se dešavaju na vašem nalogu i sa vašom lozinkom. Maloletnici mogu koristiti uradi-sam.rs uz nadzor roditelja ili staratelja. URADI-SAM.RS zadržava pravo da odbije pružanja usluga, ukine nalog ili otkaže narudžbenicu ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi korišćenja. Vaše podatke koje ste naveli prilikom registracije URADI-SAM.RS će koristiti radi prodaje proizvoda i uspostavljanja poslovnog kontakta i neće ih koristiti u druge svrhe ili ih dostaviti trećim licima.

Zaštita podataka o finansijskoj transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje prihvatilac platnih kartica, OTP Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI

URADI SAM d.o.o. Beograd poštuje Vašu privatnost i posvećena je zaštiti podataka o ličnosti koje nam dostavite. Budući da prilikom poslovanja Uradi Sam prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti i to kako svojih klijenata odnosno potencijalnih klijenata, tako i korisnika usluga i trećih lica, stoga Uradi Sam posebnu pažnju poklanja njihovoj adekvatnoj zaštiti, kako bi opravdao i zadržao Vaše poverenje.
"Podatak o ličnosti" je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta. Ovim dokumentom pružaju Vam se detaljne informacije o tome na koji način i po kom osnovu Uradi Sam prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke, pod kojim uslovima i  koja Vam prava pripadaju u pogledu Vaših podataka o ličnosti.
Molimo Vas da ovaj dokument ( Obaveštenje o privatnosti ) pažljivo pročitate kako bi ste se upoznali sa svim relevantnim informacijama o postupanju sa Vašim ličnim podacima i kako biste u potpunosti bili svesni prava koja Vam pripadaju na osnovu pozitivnih pravnih propisa.
 

1. KO JE RUKOVALAC PODATAKA?

Pravni termin “rukovalac“ označava fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade. Zakonom kojim se određuje svrha i način obrade, može se odrediti i rukovalac ili propisati uslovi za njegovo određivanje, i odgovorno je da se takvi podaci obrađuju na način koji je u skladu sa važećim pravnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.
Uradi Sam u obavljanju svog poslovanja predstavlja rukovaoca, pri čemu on s Vašim podacima postupa isključivo u skladu sa važećim propisima tako da osigurava adekvatan nivo zaštite i bezbednosti podataka o ličnosti.
Određeni lični podaci su Uradi Sam nužni kako bi Vam mogao prodati određeni proizvod ili pružiti uslugu. Međutim, ako iz nekog razloga ne želite da date Vaše lične podatke, isto možete slobodno učiniti, ali tada Uradi Sam možda neće biti u mogućnosti da Vam obezbedi proizvode ili pruži usluge za koje ste zainteresovani.
 Kontakt podaci Rukovaoca obrade:
Uradi Sam d.o.o. Beograd (Novi Beograd), ul. Đorđa Stanojevića 35, 11070 Beograd, PIB: 102612338, matični broj: 17456903;
e-mail: [email protected]
Kontakt podaci Lica ovlašćenog za zaštitu podataka o ličnosti u Uradi Sam: Tatjana Radović [email protected]

 2. KOJE PODATKE O LIČNOSTI URADI SAM PRIKUPLJA?

U svom poslovanju, Uradi Sam može prikupljati, čuvati i koristiti (obrađivati) sledeće vrste Vaših ličnih podataka:
Opšte identifikacione podatke i kontakt podatke, podatke navedene u ugovoru, ponudi i sl.;
Podatke o datoj saglasnosti odnosno pristanku;
Kao i druge podatke ukoliko za to postoji pravni osnov.

 3. KAKO URADI SAM PRIKUPLJA VAŠE LIČNE PODATKE?

Uradi Sam prikuplja Vaše lične podatke direktno od Vas ili iz drugih izvora kao što su: javne baze podataka.

4. SVRHA I PRAVNI OSNOV OBRADE VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Uradi Sam prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke u različite zakonom dozvoljene svrhe. U pojedinim situacijama Vaši lični podaci prikupljaju se uz Vaš pristanak, dok u drugim situacijama postoji zakonska, ugovorna ili druga osnova za njihovo prikupljanje.
 Svrhe u koje Uradi Sam prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke mogu biti sledeće:
Zaključivanje i izvršavanje ugovora o prodaji;
Informisanje o proizvodima i uslugama Uradi Sam (direktni marketing);
Izvršavanje zakonskih obaveza Uradi Sam;
Za pojedine prethodno navedene svrhe, Uradi Sam vrši prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka na osnovu zakona, odnosno ugovora, na osnovu Vašeg pristanka, a za obradu posebnih vrsta podataka o ličnosti na osnovu Vaše izričite saglasnosti odnosno izričitog pristanka.
Svaki pristanak za obradu Vaših ličnih podataka koji ste dali možete opozvati u bilo kom momentu. Od tog trenutka Uradi Sam neće vršiti obradu Vaših ličnih podataka koja se zasnivala na pristanku, ali to neće uticati na zakonitost obrade podataka koja je vršena na osnovu pristanka pre njegovog povlačenja.
Međutim, Uradi Sam može prikupljati i obrađivati Vaše lične podatke i bez Vaše saglasnosti – naime, ako je takvo prikupljanje i obrada neophodna za:
Izvršavanje ugovora u kojem ste Vi ugovorna strana ili kako bi se pre sklapanja ugovora, na Vaš zahtev, preduzele radnje potrebne za sklapanje ugovora (npr. izrada ponude);
Poštovanje pravnih obaveza Uradi Sam (npr. obaveza definisanih Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, u vezi sa razmenom informacija o finansijskom poslovanju stranke);
Izvršavanje poslova u javnom interesu ili pri izvršavanju zakonom propisanih ovlašćenja Uradi Sam (npr. dostavljanje dokumentacije pravosudnim organima u svrhu vođenja postupka);
Ostvarivanje legitimnih interesa Uradi Sam ili treće strane, osim  u slučaju kada Vaši pojedinačni interesi, prava i slobode imaju prednost nad legitimnim interesom Uradi Sam ili treće strane (npr. direktni marketing prema postojećim klijentima u svrhu ponude proizvoda, u administrativne svrhe i sl.).

 5. PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI TREĆIM LICIMA

Uradi Sam ulaže posebne napore kako bi osigurao da se Vaši lični podaci prikupljaju i obrađuju na način koji je u skladu sa prethodno navedenim svrhama. Kako bi se iste ostvarile, Uradi Sam u pojedinim situacijama mora Vaše lične podatke učiniti dostupnim trećim licima odnosno licima koji s Vašim ličnim podacima dalje postupaju kao rukovaoci, kao što su npr. državni organi i sl.
 
Kako bi se ostvarile navedene svrhe, Uradi Sam može Vaše lične podatke učiniti dostupnim sledećim licima, koja sa Vašim ličnim podacima postupaju kao obrađivač, odnosno kao primaoci podataka o ličnosti, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a to su primera radi: konsultanti, stručni saradnici, advokati, saradnici koji za Uradi Sam obavljaju različite usluge (IT kompanije, pružaoci poštanskih usluga i sl.).

Takođe, Uradi Sam može Vaše podatke o ličnosti učiniti dostupnim trećim licima, primera radi u slučaju bilo kog planiranog ili izvršenog postupka reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog ulaganja, prenosa ugovora, prenosa ili drugog raspolaganja bilo kojim delom poslovanja, imovine ili udela Uradi Sam (uključujući likvidacioni, stečajni ili drugi sličan postupak) ili u drugim slučajevima ispunjavanja pravnih obaveza.

6. GDE SE OBRAĐUJU VAŠI LIČNI PODACI?

Vaše lične podatke obrađivaće lica navedena u ovom dokumentu, a u skladu sa Zakonom koji će u svemu osigurati bezbednost Vaših ličnih podataka, poštujući zakonski okvir u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti. Uradi Sam ni u kojem slučaju neće Vaše lične podatke činiti dostupnim licima  koja nemaju ovlašćenje za obradu Vaših ličnih podataka.

 7. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI ZAŠTITE VAŠIH LIČNIH PODATAKA I KAKO IH OSTVARITI?

U odnosu na Vaše lične podatke koje Uradi Sam prikuplja i obrađuje, na osnovu važećih propisa u vezi sa  zaštitom podatka o ličnosti  imate sledeća prava:
Pravo na pristup podacima i informisanje o tome koje Vaše lične podatke Uradi Sam poseduje, od koga su ti podaci prikupljeni, svrhu obrade tih podataka, informacije o rukovaocima i obrađivačima navedenih podataka i osobama kojima navedeni podaci mogu biti dostupni;
Pravo na ispravku Vaših ličnih podataka, kako biste osigurali da su podaci kojima Uradi Samraspolaže istiniti, tačni i ažurni;
Pravo na brisanje Vaših ličnih podatka koje Uradi Samobrađuje, ako ti podaci više nisu nužni za ostvarivanje svrha navedenih pod tačkom 4.;
Pravo na ograničenje obrade Vaših ličnih podataka u slučajevima predviđenim važećim propisima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti;
Pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, s tim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva, ako se obrada vrši na osnovu člana 12. stav 1. tačka 1) Zakona (pristanak lica na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha) ili na osnovu člana 17. stav 2. tačka 1) Zakona (izričit pristanak lica na koje se podaci odnose za obradu za jednu ili više svrha obrade, osim ako je zakonom propisano da se obrada ne vrši na osnovu pristanka)
Pravo prenosivosti – imate pravo da primite  Vaše lične podatke u strukturisanom obliku kako biste iste preneli drugom rukovaocu;
Pravo prigovora (pritužbe) – imate pravo da uložite prigovor na obradu Vaših ličnih podataka i nadležnom organu (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podatka o ličnosti);
Pravo da povučete saglasnost odnosno pristanak za obradu Vaših ličnih podataka u slučajevima kad se takvi podaci prikupljaju i obrađuju isključivo na osnovu Vaše saglasnosti odnosno pristanka.

Zahtev za ostvarivanje navedenih prava preporučujemo da uputite  Uradi Sam popunjavanjem odgovarajućeg obrasca, koji je dostupan na prodajnim mestima Uradi Sam, kao i na linku u nastavku.

ZAHTEV ZA BRISANJE ILI OGRANIČENJE OBRADE LIČNIH PODATAKA


Zahtev možete podneti:
pisanim putem neposredno u svakom prodajnom objeku Uradi Sam
putem pošte na adresu: Uradi Sam d.o.o., ul. Djordja Stanojevića 35, 11070 Beograd, sa naznakom: Za lice ovlašćeno za zaštitu podataka o ličnosti ili
elektronskom poštom na e-mail: [email protected].

 8. KADA MOŽETE ULOŽITI PRITUŽBU NA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI?

U svakom trenutku možete nam uložiti prigovor na obradu Vaših ličnih podataka za potrebe direktnog marketinga, nakon čega će bez odlaganja prestati sa obradom Vaših podataka u navedenu svrhu.
Prigovor možete uputiti i na obradu Vaših ličnih podataka koja je neophodna za izvršavanje poslova u javnom interesu ili pri izvršavanju zakonom propisanih ovlašćenja Uradi Sam ili za potrebe ostvarivanja legitimnih interesa Uradi Sam, nakon čega Uradi Sam više neće obrađivati Vaše lične podatke, osim ukoliko je pozitivnim propisima uređeno drugačije. Ako smatrate da je došlo do povrede Vaših ličnih podataka ili kršenja Vaših prava, imate pravo da se obratiti se i nadležnom nadzornom organu pritužbom – Povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
 
9. KOLIKO DUGO URADI SAM ČUVA VAŠE LIČNE PODATKE?

Uradi Sam čuva Vaše lične podatke do isteka zakonskog roka čuvanja odnosno dok za to postoji legitiman interes, odnosno važeća saglasnost ili pristanak.
Uradi Sam neće čuvati Vaše lične podatke duže nego što je to nužno i zakonito tako što će ih obrađivati isključivo u svrhe za koje je navedene podatke prikupio.

 10. IZMENA PRAVILA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

Uradi Sam redovno vrši izmene ovog dokumenta koji sadrži informacije o obradi podataka o ličnosti, u skladu sa promenama važećih propisa koji uređuju ovu oblast i  obezbeđuje da je najnovija verzija Informacija dostupna na svim prodajnim mestima Uradi Sam, kao i na web stranici www.uradi-sam.rs
U slučaju značajne promene sadržaja Informacije koja može bitno uticati na Vaša prava, slobode ili interese, bićete pravovremeno obavešteni.

Davanjem svojih podataka Društvu potvrdjujete da ste saglasni da Društvo može obrađivati Vaše podatke o ličnosti u skladu sa ovim obaveštenjem i važećim zakonima i propisima.